Политика за поверителност

Съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу „GDPR“), Ви информираме, че вашите данни ще бъдат обработвани от нас чрез следните средства и за следните цели.

КОИ СМЕ НИЕ?

"ФЮЧЪР СТАНДАРТС" ЕООД е компания, работеща в сферата на информационните технологии. Основните цели и задачи са създаване, развитие, предлагане и поддръжка на интегрирани информационни системи и технологии. Дружеството с ЕИК:203189857, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Руй планина 1, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

ОБХВАТНА ОБРАБОТКА

Администраторът обработва лични данни от общ тип (име, фирма-работодател, населено място, телефонен номер и имейл адрес), предоставени от Вас чрез попълване на формуляра, наличен в раздела „Регистрация” на уебсайта.

Освен това нормалната работа на уебсайта налага получаването на някои лични данни. Това е информация, която не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани субекти на данни, но която поради самото си естество би могла да направи възможно идентифицирането на потребителите чрез обработване и свързване на същата с данни, събрани от трети страни. Тази категория данни включва бисквитки, които са малки текстови файлове, които уебсайтовете, посетени от потребителите, изпращат до своите терминали, където се съхраняват, за да бъдат изпратени обратно на същите сайтове при следващи посещения. За допълнителна информация относно бисквитките, използвани от уебсайта, посетете страница “Политика за бисквитките”.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕНА ОБРАБОТКА

Вашите лични данни се обработват за следните цели:

  • за получаване и отговор на всяка заявка за контакт, след изпращане на информацията, която сте поискали;
  • с Вашето изрично съгласие данните Ви ще бъдат обработвани, за да Ви изпращаме имейли, бюлетини, търговски съобщения и/или рекламни материали за предлаганите от администратора продукти или услуги и за измерване на степента на удовлетвореност с качеството на услугите;
  • за анализиране на вашите избори и навици на сърфиране, с цел подобряване на използването на уебсайта и избора на администраторски услуги.

НАЧИН НА ОБРАБОТКА

Администраторът ще обработва личните данни в съответствие с принципите на законосъобразност, справедливост и прозрачност.

Вашите лични данни се обработват чрез следните операции: събиране, запис, организиране, структуриране, съхранение, консултиране, адаптиране или модифициране, използване, извличане, подреждане, комбиниране, ограничаване, изтриване и унищожаване на данните.

Вашите лични данни се обработват само в електронен вид.

Администраторът ще обработва личните данни за времето, необходимо за постигане на посочените по-горе цели и при всички случаи за не повече от 2 години от събирането на данните.

Можем обаче да запазим данните за повече от 2 години, ако тяхното изтриване би компрометирало законното ни право на защита или, по-общо, защитило активите на компанията.

Такова съхранение ще се извършва, като достъпът до същото ще бъде ограничен само до ръководството на дружеството, за да се гарантира легитимното упражняване на правото на защита.

Също така можем обаче да запазим данните за повече от 2 години, ако те са необходими, за да продължите ползването на функционалностите на страницата.

ДОСТЪП ДО ДАННИ

Вашите данни няма да бъдат предоставени за цели, различни от функционалността на сайта.

Без да изисква изричното Ви съгласие, Администраторът може да съобщава Вашите данни само за целите, посочени в чл.3а, на надзорни органи, съдебни органи, както и на субекти, на които съобщаването е задължително по смисъла на закона, за изпълнение на заявени цели.

ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

Личните данни се съхраняват на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз. Във всеки случай се разбира, че ако това е необходимо, администраторът ще има право да премести сървърите дори извън ЕС. В такъв случай Администраторът гарантира, че трансферите на данни извън ЕС ще се извършват в съответствие с приложимите закони, също чрез включване на стандартни договорни клаузи, предвидени от Европейската комисия, и приемане на задължителни корпоративни правила за вътрешногрупови трансфери.

СЪГЛАСИЕ

Предоставянето на данни и свързаното с тях обработване за целите е необходимо за гарантиране на услугите на Администратора, които сте поискали, и за изпълнение на направените заявки. Ако получим отказ, не можете да подадете успешно заявки и не можете да получите отговор от администратора.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Като субект на данни при обработването на въпросните данни, вие имате правата, предвидени в GDPR, включително правото да поискате от администратора, като се свържете с длъжностното лице по защита на данните за: достъп до личните данни, посочване на средствата, целите и логика, участваща в обработването, право на възражение, искане за ограничаване на обработването, преносимост на данните, коригиране и изтриване на същите, в рамките и по начините, предвидени в GDPR.

Въз основа на вашето съгласие имате право да го оттеглите по всяко време. Освен това винаги имате право да възразите срещу изпращането на бюлетини и обработката на всички или част от данните за маркетингови или търговски цели.

Следователно, като субект на данни, вие имате правата съгласно чл. 15 ÷ 21 от GDPR, както и правото да подадете жалба до компетентния орган съгласно чл. 77 от GDPR.

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА И СЪОБЩЕНИЯ

Администраторът е определил Длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се обръщате по всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни и упражняването на свързаните с тях права.

Следователно можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по всяко време, като изпратите имейл съобщение до: info@future-standards.com

Бихме искали да заявим, че имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, като пишете на посочения имейл адрес.