Общи условия за ползване

Настоящият документ съдържа условията на договора за ползване на предоставяните от Фючър Стандартс ЕООД услуги, посредством уебсайта patenlist.com (Общи условия). Отношенията между всеки потребител и Фючър Стандартс ЕООД във връзка с използването на услугите посредством patenlist.com се уреждат съгласно правилата и условията, описани в настоящия документ, условията за Абонаментни планове , които са неделими части от настоящите Общи условия. Условията за Абонаментни планове се отнасят за всички потребители. Като администратор на лични данни и с цел да информира всеки потребител на patenlist.com по прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин, с ясни и недвусмислени формулировки и безплатно, Фючър Стандартс ЕООД разработва, прилага и публикува на сайта си своите Политика за поверителност и Политика за бисквитките. В допълнение, настоящият документ урежда отношенията между Фючър Стандартс ЕООД и всеки един администратор на лични данни, който ползва услугите на уебсайта patenlist.com, и спрямо който Фючър Стандартс ЕООД е обработващ лични данни по смисъла на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. patenlist.com (уебсайт/сайт) е интернет сайт със счетоводна и данъчна насоченост, който съдържа онлайн форми за попълване, разпечатване и администриране на пътни листа.

1.2. Сайтът е собственост на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД ЕИК 203189857, ДДС № BG203189857, седалище и адрес на управление: 1407 гр.София, район Лозенец, ул. Руй планина № 1, действителен собственик и представляващ Теодор Русев, тел. +359 878627438, email: support@patenlist.com, обслужваща банка: ОББ, IBAN: BG11UBBS80021084172940, BIC: UBBSBGSF.

1.3. „Потребител” на сайта може да бъде физическо лице, което е над 16 годишна възраст, или юридическо лице, което ползва услугите, достъпни на patenlist.com, като лицето трябва да бъде регистрирано в сайта.

1.4. „Потребителски профил” е обособена част в patenlist.com, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрация или допълнена от него в последствие, и съхранявана от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да заяви Абонаментни планове в сайта, да заяви или откаже получаването на бюлетин по имейл и др.

1.5. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в уебсайта.

1.6. „Парола” е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

1.7. „Потребителско съдържание” е всякакви данни и информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията, публикациите и коментарите, които потребителят разполага на сървър на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, с оглед те да бъдат достъпни чрез patenlist.com за всички останали Потребители.

1.8. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, чрез своя уебсайт patenlist.com, предоставя услуги на потребителите в режим онлайн (Услугите).

1.9. Услугите предоставяни от уебсайта patenlist.com представляват достъп до уеб-базиран софтуер, приложения, ресурси, информация и потребителско съдържание, чрез хипервръзки (линкове) към програмни кодове, намиращи се на сървърите на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД или на други сървъри, извън контрола на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД.

1.10. Част от услугите на patenlist.com се предоставят безплатно на всички потребители, след предварителна регистрация.

1.11. Използването на част от услугите на уебсайта patenlist.com е възможно само след предварителна платена регистрация.

1.12. Част от услугите на уебсайта patenlist.com могат да бъдат използвани само след заплащане на абонамент при условията и цените посочени в страница Абонаментни планове. Заявка за абонамент може да бъде направена само след регистрация в сайта.

1.13. При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях Потребителят получава достъп до Потребителския си профил. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на Потребителя, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

1.14. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес: app.patenlist.com/ObshtiUslovia по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Линк към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта patenlist.com. С всяко използване на Услугите на уебсайта patenlist.com, както и чрез натискане на линк от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта patenlist.com, с изключение на тази с настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. В процеса на регистрация, чрез натискане на виртуалния бутон "Приемам Общите условия за ползване", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

1.15. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие по начина, посочен в предходния член. Договорът има действие:

– за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на неговата регистрация по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

1.16. Прекратяването на регистрация на Потребител в сайта се извършва по следните начини:
а) По своя инициатива Потребителят има възможност да инициира изтриване на своя Потребителски профил в сайта, чрез изпращане на имейл на електронна поща: support@patenlist.com от имейл адресът, с който потребителят е регистриран. След получаването на този имейл, администраторът на сайта изтрива профилът в рамките на 24 часа от получаването на имейла. Личните данни, въведени от Потребителя, биват изтрити до степен, до която оставащите данни, са аноними или псевдонимизирани и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани с самоличността на Потребителя или с конкретно друго лице.
б) По инициатива на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД при условията предвидени в настоящите Общи условия.

1.17. Дезактивирането или спирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

1.18. Общите условия могат да бъдат променяни от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД с оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, при изменение в икономическите условия или едностранно от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД.

1.19. При извършване на промени в Общите условия, ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на сайта patenlist.com. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД предоставя на Потребителите петнадесет дневен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

1.20. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие. В срока по предходната точка те имат възможността да заявят, че отхвърлят промените чрез изтриване на своя профил. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД за ползване на услугите, при което ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му, да изтрие профила му или разположено от него Потребителско съдържание.

1.21. Настоящите Общи Условия се прилагат, освен ако не е договорено друго в индивидуален договор, сключен между ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД и конкретен Потребител. В случай на противоречие между Общите Условия и отделен договор, подписан с Потребителя, предимство имат условията на отделния договор.

IІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2. Потребителят се задължава при използването Услугите на уебсайта patenlist.com:

2.1. Да спазва българското законодателство и настоящите Общи Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2.2. Да не зарежда, разполага на сървър на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
б) с порнографско или открито сексуално съдържание;
в) съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
г) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, лична кореспонденция, както и лични данни на трети лица по смисъла на Закона за личните данни;
е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
з) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи комунистическа, фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
й) съдържащи краен агресивен национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, теми с расистка насоченост, мнения, съдържащи религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми подклаждащи /или които могат да доведат до/ расова, културна, социална, религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и нетолерантност;
к) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л) съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
м) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

2.3. Да не извършва действия, които нарушават Интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и да не извършва каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.4. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв, да се грижи и предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и да носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ;

2.5. Да уведомява незабавно ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

2.6. Да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

2.7. Да не разпространява или разполага на сървърите на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, или използва по какъвто и да било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, които имат рекламна цел, освен когато това е договорено с ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД по силата на отделно споразумение;

2.8. Да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на уебсайта patenlist.com, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

2.10. Потребителят има право на достъп в режим online до Услугите, предоставяни чрез уебсайта patenlist.com, при спазване на настоящите Общи Условия.

2.11. Всеки Потребител има право само на един активен потребителски профил. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД може да откаже или да прекрати регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

2.12. При ползване на Услугите на уебсайта, Потребителят има право да разполага на сървър на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД Потребителско съдържание, включващо обект(и) на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

2.13. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на Услугите от уебсайта.

2.14. Потребител, който е заплатил Абонаментни планове, може да прекрати абонамента си без причина преди изтичане на четиринадесет дни от датата на плащането. За целта е необходимо да приложи попълнен формуляр за упражняване правото на отказ от абонамент, който може да бъде изтеглен от тук. След получаването му ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД възстановява получената сума за абонамент по банковата сметка на Потребителя, от която е постъпило плащането възможно най-скоро или най-късно до четиринадесет дни от датата на получаване на уведомлението за отказа.

2.15. Потребител - физическо лице, което ползва услугите на сайта извън рамките на своята търговска или професионална дейност, може да решава възникнали спорове чрез Комисия за потребителите с информация за контакт www.kzp.bg или сайта OPC.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД

3.1. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

3.2. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.

3.3. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД има право да разширява, ограничава и променя обхвата на Услугите, както и да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез уебсайта patenlist.com, като уведоми за това Потребителя със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.

3.4. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД има право, но не и задължение, да запазва Потребителско съдържание, направено достояние на трети лица от Потребител на сайта.

3.5. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта patenlist.com, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването Услугите на сайта.

3.6. В случай на неизползване на Потребителския профил над 365 календарни дни, ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД има право, но не и задължение, без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от сайта patenlist.com на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъп му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание.

3.7. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД има правото без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от сайта patenlist.com на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъпа му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

3.8. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД има право без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от уебсайта patenlist.com на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъпа му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание, когато по преценка на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД или съгласно получена от трети лица информация, Потребителят нарушава разпоредби на Общите условия, действащото българско законодателство, правата и законните интереси на трети лица, включително права на интелектуална собственост до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

3.9. В гореописаните случаи ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяване на регистрацията на Потребителя, спиране на достъп му до Потребителския профил, изтриване на Потребителско съдържание, прекратяване на настоящия договор или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1. Политика за поверителност

Съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу „GDPR“), Ви информираме, че вашите данни ще бъдат обработвани от нас чрез следните средства и за следните цели.

4.2. КОИ СМЕ НИЕ?

"ФЮЧЪР СТАНДАРТС" ЕООД е компания, работеща в сферата на информационните технологии. Основните цели и задачи са създаване, развитие, предлагане и поддръжка на интегрирани информационни системи и технологии. Дружеството с ЕИК:203189857, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Руй планина 1, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

4.3. ОБХВАТ НА ОБРАБОТКА

Администраторът обработва лични данни от общ тип (име, фирма-работодател, населено място, телефонен номер и имейл адрес), предоставени от Вас чрез попълване на формуляра, наличен в раздела „Регистрация” на уебсайта.

Освен това нормалната работа на уебсайта налага получаването на някои лични данни. Това е информация, която не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани субекти на данни, но която поради самото си естество би могла да направи възможно идентифицирането на потребителите чрез обработване и свързване на същата с данни, събрани от трети страни. Тази категория данни включва бисквитки, които са малки текстови файлове, които уебсайтовете, посетени от потребителите, изпращат до своите терминали, където се съхраняват, за да бъдат изпратени обратно на същите сайтове при следващи посещения. За допълнителна информация относно бисквитките, използвани от уебсайта, посетете страница “Политика за бисквитките”.

4.4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКА

Вашите лични данни се обработват за следните цели:

  • за получаване и отговор на всяка заявка за контакт, след изпращане на информацията, която сте поискали;
  • с Вашето изрично съгласие данните Ви ще бъдат обработвани, за да Ви изпращаме имейли, бюлетини, търговски съобщения и/или рекламни материали за предлаганите от администратора продукти или услуги и за измерване на степента на удовлетвореност с качеството на услугите;
  • за анализиране на вашите избори и навици на сърфиране, с цел подобряване на използването на уебсайта и избора на администраторски услуги.

4.5. НАЧИН НА ОБРАБОТКА

Администраторът ще обработва личните данни в съответствие с принципите на законосъобразност, справедливост и прозрачност.

Вашите лични данни се обработват чрез следните операции: събиране, запис, организиране, структуриране, съхранение, консултиране, адаптиране или модифициране, използване, извличане, подреждане, комбиниране, ограничаване, изтриване и унищожаване на данните.

Вашите лични данни се обработват само в електронен вид.

Администраторът ще обработва личните данни за времето, необходимо за постигане на посочените по-горе цели и при всички случаи за не повече от 2 години от събирането на данните.

Можем обаче да запазим данните за повече от 2 години, ако тяхното изтриване би компрометирало законното ни право на защита или, по-общо, защитило активите на компанията.

Такова съхранение ще се извършва, като достъпът до същото ще бъде ограничен само до ръководството на дружеството, за да се гарантира легитимното упражняване на правото на защита.

Също така можем обаче да запазим данните за повече от 2 години, ако те са необходими, за да продължите ползването на функционалностите на страницата.

4.6. ДОСТЪП ДО ДАННИ

Вашите данни няма да бъдат предоставени за цели, различни от функционалността на сайта.

Без да изисква изричното Ви съгласие, Администраторът може да съобщава Вашите данни само за целите, посочени в чл.3а, на надзорни органи, съдебни органи, както и на субекти, на които съобщаването е задължително по смисъла на закона, за изпълнение на заявени цели.

4.7. ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

Личните данни се съхраняват на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз. Във всеки случай се разбира, че ако това е необходимо, администраторът ще има право да премести сървърите дори извън ЕС. В такъв случай Администраторът гарантира, че трансферите на данни извън ЕС ще се извършват в съответствие с приложимите закони, също чрез включване на стандартни договорни клаузи, предвидени от Европейската комисия, и приемане на задължителни корпоративни правила за вътрешногрупови трансфери.

4.8. СЪГЛАСИЕ

Предоставянето на данни и свързаното с тях обработване за целите е необходимо за гарантиране на услугите на Администратора, които сте поискали, и за изпълнение на направените заявки. Ако получим отказ, не можете да подадете успешно заявки и не можете да получите отговор от администратора.

4.9. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Като субект на данни при обработването на въпросните данни, вие имате правата, предвидени в GDPR, включително правото да поискате от администратора, като се свържете с длъжностното лице по защита на данните за: достъп до личните данни, посочване на средствата, целите и логика, участваща в обработването, право на възражение, искане за ограничаване на обработването, преносимост на данните, коригиране и изтриване на същите, в рамките и по начините, предвидени в GDPR.

Въз основа на вашето съгласие имате право да го оттеглите по всяко време. Освен това винаги имате право да възразите срещу изпращането на бюлетини и обработката на всички или част от данните за маркетингови или търговски цели.

Следователно, като субект на данни, вие имате правата съгласно чл. 15 ÷ 21 от GDPR, както и правото да подадете жалба до компетентния орган съгласно чл. 77 от GDPR.

4.10. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА И СЪОБЩЕНИЯ

Администраторът е определил Длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се обръщате по всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни и упражняването на свързаните с тях права.

Следователно можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по всяко време, като изпратите имейл съобщение до: info@future-standards.com

Бихме искали да заявим, че имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, като пишете на посочения имейл адрес.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. Всички елементите на съдържанието на сайта patenlist.com, включително дизайн, програмни кодове, софтуерни програми, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД или на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД и неговите партньори, предоставили съответните материали.

5.2. Възпроизвеждането, продаването, модифицирането, промяната, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта patenlist.com е разрешено само след писмено съгласие на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД.

5.3. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на сайта patenlist.com, Потребителят предоставя на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

5.4. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

5.5. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД или друг Потребител.

5.6. Потребителят е отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на сайта patenlist.com, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

5.7. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на сайта, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите на сайта patenlist.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

5.8. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с Потребителя. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

VI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

6.1. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, че ще бъдат непрекъснати, навременни, свободни от грешки, защитени и сигурни.

6.2. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги от сайта ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

6.3. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за каквито и да е претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на:
a) използването или невъзможността за използване на уебсайта patenlist.com;
б) прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи, приложения и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали, данни или информация, които са заредени, записвани, използвани или станали достъпни чрез уебсайта patenlist.com;
в) непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД;
г) използването на съдържание, предоставено от други Потребители или станало достъпно чрез уебсайта patenlist.com;
д) използването на други уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка (линк) от сайта patenlist.com, както и за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

6.5. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта, предоставена от други Потребители, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии права или материални интереси.

6.4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта patenlist.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

VIІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

7.1. Потребителят е длъжен да обезщети ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД Услуги в нарушение на приложимото законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

7.2. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия. Задълженията на лицата по настоящата точка продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.

ХІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а) преустановяване на дейността на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД или прекратяване на поддържането на уебсайта patenlist.com;
б) взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в) други предвидени в закона случаи.

8.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД има право без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от уебсайта patenlist.com на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъп му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание. В тези случаи ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на гореописаните действия от страна на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта patenlist.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

9.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, дори ако не е било получено.

9.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9.4. Сайтът patenlist.com се поддържа от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на уебсайта patenlist.com извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

9.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 05.01.2023г., като последните промени са направени на 20.12.2022 г.