Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до нашия сайт – www.patenlist.com и използването му. Ако не приемате условията посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на PATENLIST.COM удостоверява Вашето съгласие с посочените условия. PATENLIST.COM си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес: http://app.patenlist.com/

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙTA PATENLIST.COM

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД услуги и информационни ресурси на потребителите на уебсайтa PATENLIST.COM, като урежда отношенията между ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, ул. Руй планина 1 и всеки един от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта PATENLIST.COM, както и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта PATENLIST.COM
Вие се съгласявате, че ще използвате PATENLIST.COM съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е комерсиални цели без изричното съгласие на PATENLIST.COM. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

1.Предмет
1.1. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответната Интернет страница в PATENLIST.COM (доколкото е приложимо) изисквания за конкретните Услуги.
1.2. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД като предоставяни срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане на определена цена и оповестени на Интернет страницата PATENLIST.COM при съответния режим на ползване или индивидуално договорени между страните.
1.3. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.
1.4. Доколкото предоставяните от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД.

2.Регистрация
2.1. При регистрация в PATENLIST.COM се изисква информация, която да Ви идентифицира като юридическо лице. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.
2.2. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са верни и достатъчни.
2.3. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице.
2.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

3. Конфиденциалност
3.1. Когато ползвате този сайт, Вие може да бъдете помолени да въведете лична информация. Информацията ще бъде използвана само за целите, за които ще бъде поискана и в съответствие с правилата за конфиденциалност. Ние няма да продаваме или предаваме информацията на трети лица без Вашето съгласие, освен с цел, свързана с дейността на Сайта.
3.2. Cookies
Вие трябва да знаете, че данни и информация се събират чрез „cookies". Cookies са малки текстови файлове, чрез които Сайта разпознава посетителите, наблюдава поведението им с цел подобряване на съдържанието и статистика. Cookies не нанасят вреда на Вашият компютър. Ако не искате да предоставяте информация чрез Cookies, Вашият браузър предоставя възможност да ги забраните.

4. Употреба на Съдържанието
4.1. Съдържанието в PATENLIST.COM e собственост на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо Ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

5. Отговорност. Ограничаване на отговорността
5.1. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД полага грижи информацията в PATENLIST.COM да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта PATENLIST.COM (доколкото е приложимо). ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност.
5.2. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
5.3. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
5.4. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД  не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез PATENLIST.COM
5.5. Страните приемат, че ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД  не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД  с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

6. Услуги
6.1. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги доставяни чрез PATENLIST.COM без за това да е необходимо предупреждение.
6.2. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД предоставя на своите ползватели безплатни и платени услуги посредством PATENLIST.COM .
6.3. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД си запазва правото да променя във всеки един момент условията по ползването както на безплатните, така и на платените услуги едностранно и без предупреждение.

7. Прекратяване на потребителски акаунти
ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД може да прекрати Вашия акаунт в PATENLIST.COM в следните случаи:
7.1. при нарушаване на настоящите условия за ползване на PATENLIST.COM или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;
7.2. при заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас;
7.3. при технически причини;
7.4. при дълъг период на неизползване.
7.5. ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъпа до предлаганите услуги в PATENLIST.COM, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.

8. Авторско право
Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта PATENLIST.COM (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9. Приложимо законодателство
За тези Условия ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на българските съдилищата. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.